Francisco de Aguiar Seijas y Ulloa

Mariano Caro
José Manuel García Iglesias

Figura en pé. Tres mitras aluden ás sedes episcopais que se lle adxudicaron: a de Guadalaxara, que non chegou a ocupar, despois a de Michoacán (1678-1681) e, xa en 1681, a de México. O lateral da mesa ocúpase neste caso cunha longuísima inscrición. Todo, agás a derradeira liña -“Rector de esta Universidad en 1668”-, responde a un modelo mexicano, país do que procede. Chama a atención o feito de que se confunda a data da súa reitoría en Compostela, que foi en 1657.

Nesta zona alta móstrase parte dun escudo con armas da súa liñaxe e borlas propias da súa condición episcopal. Este retrato pertenceu ao Colexio de Fonseca.

En alusión á relación entre Aguiar y Seijas e o Colexio de Fonseca, Neira, alá por 1850, indica que este “posúe un retrato seu colocado na sala de claustros” (M. Ovilo y Otero, 1880, p. 104). En 1951 dísenos que está na Sala de Profesores da Universidade (M. Troitiño Mariño, 1951, p. 5). O retrato do prelado, chegado de México, estaba no Decanato da Facultade de Dereito en 1956 (M. Carro Amigo, 1956, pp. 26-27).

Unha epígrafe indícanos o modelo seguido, así como o autor que se encarga de facelo e a data correspondente: “Copiado do que existe na Sala Capitular desta Metropolitana Igrexa de México por Mariano Caro -ano 1820”. É no contexto da promoción desta figura cara á canonización que chega este cadro a Compostela. Ovilo recoñéceo como fillo Ilustre da Universidade en 1880 (M. Ovilo y Otero, 1880, p. 12). Non se alude aquí ao seu paso pola Universidade de Salamanca. (M. Troitiño Mariño, 1951, p. 5). Tamén se pon en valor a súa figura en Galicia en 1887 (Vid. J. Pardiñas y Villalobos, 1887, pp. 6-7).

O lateral da mesa ocúpase neste caso cunha longuísima inscrición. Di así: “Rto DEL ILMO. SR. DN FRANCISCO/ Aguiar y Seijas, natural de la Ciudd de Betanzos en el /Reino de Galícia, Colegial en el mayor de Fonseca Univ./de Sto y Catedratico  de filosofia, Canonigo Magistral de /Astorga, Penitenciario de Santiago. Electo  Obpo de Guada-/dalaxara y después Obipo de Michoacan, promovido/por ultimo a Arzobispo de México en 1681, conservó toda/ su vida una pureza angelica, y una modestia agena de to-/do fausto, tan celoso del bien de su rebaño que visitó  toda/ la Diocesis con imponderable fatiga,  y con la eficacia de / sus palabras, animadas del espíritu de Dios, trajo muchas/ almas al suave yugo de la ley evangélica. Fue ejemplar de/ Prelados, limosnero, en la Yglesia devoto, y edificativo, vigilan-/ te en la reformación de las costumbres, suave para todos y / solo para sí  severo; fue el principal fomento para la funda/ ción del Colegio de niñas de S. Miguel de Belén, y  a su so-/lasitud se hizo del del Tridentino colegio Seminario; edificó/ la casa para recoger mugeres locas, que el Pueblo llama-/ ba ormigos; y fue insigne bienhechor de la Misericordia, / para depositar en ella mugeres casadas, que es de grande/ utilidad espiritual, y temporal. Puso la primera piedra pa-/ra el magnifico templo en el que hoy se venera la aparecida/  milagrosa imagen de Na Sra. de Guadalupe en 26 de Mar-/ zo de 1695, y en lel día 14 de agosto de 1698, acabó sus di-/as colmados de preciosos frutos de todas las vitudes, y se tra-/ ta de la causa de su beatificación, pues aun en vida/ mereció el mayor elogio de la silla Apóstolica, y del Emi-/nentisimo Cardenal Aguirre en el catálogo de los/  Arzobispos de México”... Todo, agás a última liña -“Reitor desta Universidade en 1668”-, responde ao modelo mexicano (O. Mazín Gómez, 1996, p. 248; M. Torremocha Hernández, M. A. Sobaler Seco, 2012, p. 96). Chama a atención o feito de que se confunda a data do seu mandato como reitor en Compostela, que foi en 1657, sendo aceptado no Colexio en 1652 (A. Fraguas Fraguas, 1995, p. 315).

Na parte superior do cadro tamén pode verse outra inscrición que di “Beatus qui intelligit super egenum, et pauperem, in die mala liberaravit eum Dominus”. Ademais, nesa zona alta aparece parte dun escudo con armas da súa liñaxe e borlas propias da súa condición episcopal. Así mesmo, na man esquerda porta unha cartela: “El Ylmo Rmo Srr A/ de Mexico”, quedando supostamente oculta pola súa propia man o resto do texto.

Lembrouse a este prelado nunha data moi posterior á que foi reitor nesta Universidade compostelá, (Vid J. Pardiñas y Villalobos, 1887, pp. 199-201; P. Pérez Costanti, 123, pp. 216-218; O. Rey Castelao, 2003, pp. 71-72 ). Evócase concretamente en 1717 como unha das súas glorias por parte de Curiel no seu Compendio de los felices progresos de la Universidad de Salamanca: “… Y oi se trata de la Canonicación de dos hijos del maior de Cuenca Dn Francisco de Aguiar y Seijas Arzobispo y Virrei de Megico, Cuias raras virtudes y milagros venera devotamente aunque sin culto America…” (J. Curiel, 1717, p. 126). Con todo, haberá que agardar a 1739 -é dicir, máis de 20 anos despois-  para que comecen as informacións relativas á súa beatificación. Sucede isto en tempos do arcebispo Antonio Vizarón y Eguiarreta (M. Torremocha Hernández, M. A. Sobaler Seco, 2012, p. 99). Inícianse cando o Deán e o Cabido da Cidade de México outorgan un poder, precisamente a tres colexiais do Maior de Cuenca de Salamanca, para iniciar o proceso. E xa en 1740, haberá unha subdelegación dun deses colexiais para desenvolver a mesma misión, que recae no Chantre e noutros membros do cabido catedralicio compostelán (M. Troitiño Mariño, 1951, pp. 13-14. Vid. A. Neira de Mosquera, 1850, p. 104; A. López Ferreiro, 1907, pp. 274-277).

Tamén neste contexto, xustifícase a edición dunha biografía súa publicada en Valencia en 1738 (J. Lezamis, 1738). Redactouna quen foi o seu confesor, Lezamis, “Cura da Santa Igrexa Catedral de México”, quen escribe sobre Aguiar, en obra dedicada ao “Venerable Deán e Cabido da Santa Igrexa, Catedral Metropolitana, e Apostólica de Santiago de Galicia” (J. Lezamis, 1738, p. 17). Faise aquí especial fincapé nas relacións do biografiado con esta Catedral de Santiago de Compostela e con Galicia en xeral (J. Lezamis, 1738, pp. 17-35). Dise ao final da mesma, que “no que toca a visións e revelacións, santidade, profecías e outras cousas que parecen sobrenaturais extraordinarias, non é o meu intento o acreditalas por tales, nin que se lles dea máis crédito que o que se adoita dar ao dito dun home particular”; con iso quérese dar cumprimento ao que se enuncia nos Decretos Apostólicos e, particularmente, o ditado respecto diso por Urbano VIII (J. Lezamis, 1738, pp. 204-205).

En todo caso, estamos ante un prelado que  tivo tamén os seus detractores -nados, máis que nada, polas súas diferenzas coa poeta sor Juana de la Cruz (M. Ares Faraldo, 2009, pp. 189-194)- e a cuxa valoración positiva se volveu posteriormente (M. Ares Faraldo, 2009, 185-194). Concretamente o estudo de Troitiño fíxose desde a súa condición de notario maior eclesiástico da arquidiocese compostelá, en virtude do intento de reabrir, desde México, o seu proceso de canonización (M. Troitiño Mariño, 1951).

Na sentenza que se realiza respecto diso na igrexa compostelá en 1740,  acreditando o “Non Cultu”, dise, ao facer notar as consideracións de legalidade precisas, que  “… debemos declarar y declaramos no haver de presente ni jamás averse visto ni hallándose cosa la más leve que manifieste ni induzca público culto ni pública veneración del referido Siervo de Dios azia su persona ni Ymagenes, efigies, estatuas, ni Pinturas ni Reliquias del susodicho ni constar de cosa alguna de estas en esta Ciudad, sus Yglesias ni Oratorios, ni en alguna Yglesia ni Oratorio de todo este Arzobispado, ni en otra parte, ni en Lugares Sagrados ni Profanos públicos ni privados de esta dha ni de los demás de este Arzobispado ni en otra parte ni en manera alguna” (M. Troitiño Mariño, 1951, p. 20).

Tamén en Galicia, en 1742, dona Juana María de Augar escribe en Betanzos o seguinte: “… estando por Colexial Mayor en el de Fonseca de la Ziudad de Santiago, pasó a serlo en el de Cuenca de la Ziudad de Salamanca, de donde vino a ser Canónigo Maxistral de Letoría en la Catedral de Astorga…” (M. Troitiño Mariño, 1951, p. 39). Faino, precisamente,  nunha carta redactada a petición do tribunal que trata o tema de tal beatificación. E, concretamente, ao solicitarse en 1749 ao Colexio de Fonseca información por parte do Tribunal de beatificación, ponse en valor a posibilidade de “… elevar a los altares a un antiguo Colegial suyo “por zeder en inmortal logro de esta Sancta Casa a quien tubo la fortuna de lograr tal hijo…” (M. Troitiño Mariño, 1951, p. 46). Igualmente o Colexio de Cuenca expedirá un certificado respecto diso; certificación do  Lcdo. Don Juan Gómez Bravo, Colexial e Secretario do Colexio Maior de Santiago o Zebedeo, chamado de Cuenca: “Certifico: que en seis de maio de mil seiscientos y sesenta y tres fue admitido a la oposición de una Beca Theologa el Sr. Don Francisco de Aguiar Seijas y Ullóa, Lecotral de Astorga, y a diez de dicho mes y año se le nombró por informe de el Licdo Dn Gonzálo de Saavedra, estando en el oficio de Sr. Rector el Licdo. Don Marcos Cabrera Ponce de León, como consta del Libro de Capillas al folio doscientos y seis, y en día veintitrés de Julio de dho año aviéndoselo aprobado la literatura y calidad fue electo Colegial en dha. Veca Theologo, como consta del libro de elecciones al folio cuatrocientos y cincuenta y quatro, y tomó posesión en treinta de dho. mes y año, como de los libros de despensa consta, la cual posesión firmó e el libro de Cadena al folio setenta y tres, en la partida decientas y ochenta y tres, y por S. Lucas de dho año fue electo Consiliario aviendo salido en el oficio del Sr. Rector el Señor Don Fenando Manuel y Mexia, que oy es Obispo de Zamora, y hizo dejación de la Veca por poder que remite en onze de diciembre de dho año, como del Libro de Capillas consta al folio ducientos y diez ocho…” (M. Troitiño Mariño, 1951, p. 41).

No relativo á iconografía presente no seu retrato da Universidade debe valorarse algún outro antecedente en relación con este mesmo personaxe. Concretamente, localízase un retrato seu na capela da Torre de Illobre (Betanzos). Neste caso preséntase nunha idade menor, aínda cando garda con este chamativas concordancias (M. Ares Faraldo, 2009,  p. 187).

Outro, que se atopa en México, presenta un modo de interpretar o rostro moi próximo a este compostelán (M. Ares Faraldo, 2009, p. 191). Polo que se refire ao de Betanzos ten unha epígrafe na parte inferior. Di así:  “El Yllmo Sr Dn Franco de Aguiar/ y Seyjas Canonigo Penitenciario de / la Sa y Apostólica Yglesia del Sr Santi-/ ago de Galicia, Colegial mr del Col/egio de Quenca. Obispo Electo que fue/ de Santiago de Guadalagara nuevo/Reyno de Galicia, Obispo de la Ciud/ad de Meochacan, y Arzobispo de / Méjico y Electo tres veces Birrey/ y Capitán General de aquel Rey-/no, lo que no quiso acetar”;  é  obra asinada por Pedro Pardon (F. Vales Villamarín, 2006, pp. 150-152).

Tamén a Universidade de Salamanca garda na actual Casa-Museo de Unamuno un retrato deste arcebispo que contén unha lenda alusiva ao personaxe (E. Azofra Agustín, J. R. Nieto González, 2002, pp. 37-38; E. Azofra Agustín, 2003, p. 20). Di así: “El Excmo. Y Venerable Siervo de Dios Dn Francisco de Aguiar y Seijas, natural de Betanzos, diócesis de Santiago: fue Colegial en el Mayor de Cuenca de la Universidad de Salamanca; Canónigo Lectoral de la Santa Yglesia de Astorga; Magistral en la de Santiago, obispo de Guadalaxara y Michoacán, Arzobispo de México y Virrey de la Nueva España.  Prelado de insignes virtudes que acreditó con particulares prodigios. Entre todos sobre salió su fervorosa caridad para con los pobres, a quienes buscaba afectuosamente hasta en los hospitales y chozas, llegando a tal punto lo vivisimo de su amor que exausto ya de caudales y oprimido de la necesidad urgente de su súbdito honrado, hizo para el imperio de su voz una lagartija, que corroía por una pared de su palacio; y convertida en fínisimo oro lo entregó al necesitado, para que tomase sobre ella lo que juzgase preciso para su remedio; cuya cantidad  satisfecha después por el venerable Arzobispo y restituido al propio lugar aquel animal dichoso hechándole la bendición volvió a recobrar los espiritus, y continuó su carrera” (L. Cortés Vázquez, 1989, pp. 144-145 ). Esta epígrafe conta con paralelismos no que relata cunha lenda que en Perú se pon en relación co Venerable Fr. Gómez (1587-1631). Coñécese co título de “O alacrán de Frei Gómez”, (R. Palma, 1968, pp. 209-201). O cambio fundamental entre ambos os relatos consiste en que no caso citado en Perú, o do franciscano, a escena sitúase nunha cela e o obxecto do milagre é un alacrán, en tanto que no relato de México, alusivo ao prelado, o acontecemento sucede no pazo episcopal e é unha lagartixa a que vai ser convertida nun obxecto prezado (Vid. L. Cortés Vázquez, 1989, p. 185; J. M. García Iglesias, 2016, pp. 161-166).

M. Ares Faraldo, 2009: M. Ares Faraldo, “Don Francisco de Aguiar y Seixas”, Anuario Brigantino, 32 (2009), pp. 185-194.

E. Azofra Agustín, J. R. Nieto González, 2002: E. Azofra Agustín, J. R. Nieto González, Inventario artístico de bienes muebles de la Universidad de Salamanca, Salamanca ( Ediciones Universidad de Salamanca), 2002.

M. E. Azofra Agustín, 2003: E. Azofra Agustín, La Casa-Museo Unamuno, Salamanca ( Ediciones Universidad de Salamanca), 2003.

M. Carro Amigo, 1956: M. Carro Amigo, La pintura en la Universidad (Tesis de licenciatura inédita dirigida por R. Otero Túñez), Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1956.

L. Cortés Vázquez, 1989: L. Cortés Vázquez,  La vida estudiantil en la Salamanca clásica, Salamanca (Universidad), 1989

J. Curiel, 1717: J. Curiel, Compendio de los feliz es progresos de la Universidad de Salamanca de… (1717). Salamanca (Ediciones Universidad de Salamanca), 2012, pp. 107-132.

J. M. García Iglesias, 2016: J. M. García Iglesias, Minerva, la Diosa de Compostela. Espacios y obras a relacionar con el saber, Santiago de Compostela  (Andavira Editora- Consorcio de Santiago), 2016.

J. Lezamis, 1738: J. Lezamis, Breve relación de la vida y muerte del Vble e ILmo. Señor Don Franciso de Aguiar y Seijas, Obispo de Mechoacan, y después Arzobispo de México, Valencia (reimpresión, Antonio Bordazar), 1738.

A. López Ferreiro, 1907, A López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela, 11 vols., Santiago de Compostela (Imp. y Enc. del Seminario Conciliar Central), IX, 1907.

O. Mazín Gómez, 1996: O. Mazín Gómez, El cabildo catedral de Valladolid de Michoacán, Zamora, Michoacán (El Colegio de Michoacán). 1996.

A. Neira de Mosquera, 1850: A. Neira de Mosquera, Monografías de Santiago: Cuadros históricos.-Episodios políticos.-Tradiciones y leyendas.-Recuerdos monumentales.-Regocijos públicos.-Costumbres populares, Santiago (Imp. de la Viuda de Compañel e Hijos), 1850. Se cita desde la siguiente edición: …Santiago de Compostela (Ara Solis. Consorcio de Santiago), 2000.

M. Ovilo y Otero, 1880: M. Ovilo y Otero, Hijos ilustres de la Universidad de Santiago, Santiago (Imp. de la Gaceta de Galicia), 1880.

R. Palma, 1968: R. Palma, Tradiciones peruanas completas, 6ª ed. Madrid (Aguilar), 1968.

J. Pardiñas y Villalobos, 1887: J. Pardiñas y Villalobos, Breve Compendio de los Varones Ilustres de Galicia, La Coruña (Andrés Martínez-Editor), 1887.

P. Pérez Costanti, 1923: P. Pérez Costanti,”Los canónigos de Santiago”, Boletín de la Real Academia Gallega, XIV, 158 (1923), pp. 38-39. Se cita desde la edición de Ara Solis-Consorcio de Santiago, Santiago de Compostela, 1998, completada y ampliada por A. Pardo de Guevara y Valdés).

O. Rey Castelao, 2003: O. Rey Castelao, “La cultura y sus expresiones en una ciudad clerical y universitaria”, en PORTELA SILVA, E., Historia de la ciudad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (Concello de Santiago, Consorcio de Santiago, Universidade de Santiago de Compostela), 2003, pp. 369- 429.

M. Torremocha Hernández, M. A. Sobaler Seco, 2012: M. Torremocha Hernández, M. A. Sobaler Seco, , “ Estudio y transcripción de”, en J. Curiel, 1717: J. Curiel, Compendio de los felizes progresos de la Universidad de Salamanca de… (1717). Salamanca (Ediciones Universidad de Salamanca), 2012, pp. 11-106, 133-143.

M. Troitiño Mariño, 1951: M. Troitiño Mariño, Vida del Ilmo. D. Francisco de Aguiar y Seixas, Santiago (E. U. C), 1951.

A. Fraguas Fraguas, 1995: A. Fraguas Fraguas, O Colexio de Fonseca, Santiago de Compostela (Universidad de Santiago), 1995.

F. Vales Villamarín, 2006: F. Vales Villamarín, Obra Completa, Aproximación a la Historia de Betanzos y su comarca, Betanzos (Editorial Briga Edicións, S. C.), 2006.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000178
Autoría: Mariano Caro
Título: Francisco de Aguiar Seijas y Ulloa
Temas: 
Retrato
Masculino
Data: 1820
Técnicas: 
Óleo
Dimensións: 
Alto: 196 cm Longo: 124 cm (sen marco) Alto: 216 cm Longo: 145 cm. Ancho: 10 cm (con marco)
Materiais: 
Lenzo